สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ มวยไทย สมัยรัตนโกสินทร์กัน เชื่อเลยว่าหลายๆ
คนคงต้องรู้จักความเป็นมาของมวยไทยในสมัยรัตนโกสินทร์กันเป็นอย่างดี แต่สำหรับคนสมัยใหม่ก็อาจจะรู้จักมวย แต่คงไปรู้จักกันในการเดิมพันมวยแทงมวยและที่มากไปกว่านั้นคือ ไม่ต้องไปแทงที่สนามมวยกันอีกแล้ว

มวยไทย

มวยไทย

เพราะเดี๋ยวนี้มีเว็บออนไลน์มากมายไว้สำหรับรองรับนักเดิมพันและเซียนพนันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแทงบอล แทงบอออนไลน์ แทงมวย และคาสิโนต่างๆ แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ วันนี้ FIFA55 เรามีเกร็ดความรู้มาให้ทุกคนได้รู้กัน

มวยไทยที่ได้รับความนิยมในสมัยรัตนโกสินทร์สำหรับในช่วงยุคต้นๆต้องถือว่ายุคนั้นเป็นยุคเฟื่องฟูของรัชกาลที่ 5 จึงมีการฝึกนักมวยและได้มีการจัดแข่งขัน ซึ่งการฝึกมวย หรือสอนมวย ได้บรรจุเป็นวิชามวยไทยซึ่งเป็นวิชาบังคับ และจากนั้นมาก็จัดให้มีการชกมวย ถวายหน้าพระที่นั่ง มาจนถึงรัชกาลที่ 6 จะมีทั้งการต่อสู้ของนักมวยด้วยกันและเป็นการต่อสู้ระหว่างนักมวยกับครูมวยต่างชาติ

เเต่แบบมวยโคราชและเน้นการยืดตัวตั้งตระหง่าน ทางมวยที่พร้อมจะรุกและจะรับ ซึ่งแนวมวยแบบโคราชจะเน้นการใช้เท้าและใช้หมัดเป็นหลัก จะเป็นการใช้หมัดเหวี่ยง เมื่อต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 สำหรับในยุคแรกๆ ในการแข่งขันชกมวยนั้นก็จะยังเน้นเป็นการใช้พันมือด้วยเชือกและต่อมาไม่นานนักก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มาใช้นวมในการชกมวย และได้เริ่มมีการกำหนดกติกา ในเวทีเกิดขึ้นซึ่ง

เวทีแรกที่มีการกำหนดกติกาขึ้นมา นั้นก็คือเวทีมวยลุมพินี และเวทีมวยราชดำเนิน ที่หลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งก็ได้มีการจัดแข่งขัน กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ และส่วนคำว่า มวยไทย ที่มาของคำว่ามวยไทย นี้ได้เริ่มมีมาใช้หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพศ 2475 เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายของชาตินิยม ขอโดยสมัยก่อนสำหรับมวยไทยจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปซึ่งจะจัดเรียกไปตามท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น เช่น มวยไชยา มวยโคราช เป็นต้น

เ มื่ อ เ ร าไ ด้ รู้ ถึ ง ป ร ะ วั ติ ที่ ม า ข อ ง   ม ว ย ไ ท ย แ ล้ ว   ก็ ยิ่ ง ช่ ว ย ใ ห้ เ ร า ส นุ ก ส น า น กั บ ก า  ร แ ท ง ม ว ย ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น   เ พ ร า ะ นี่ คื อ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ป ร ะ จำ ช า ติ ไ ท ย ข อ ง เ ร า   ที่ ค ว ร อ นุ รั ก ษ์ ไ ว้   แ ล ะ ช่ ว ย กั น ผ ลั ก ดั น ค รั บ

ก ลั บ ไ ป สู่ ห น้ า ห ลั ก   เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ  > > Artjewelrystudios.com